Ludność Szydłowca

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Rozwój demograficzny Szydłowca związany jest nieodłącznie z wcielaniem pogranicznych wsi i tym samym z rozwojem terytorialnym miasta.

Historia

Początki

Od uzyskania w 1427 roku praw miejskich, miasto Szydłowiec powiększało kilkakrotnie swoją powierzchnię. Początkowo Szydłowiec był grodem w rozlewiskach Korzeniówki, następnie obok grodu założono wieś służebną Szydłowiec (Od XVI wieku zwana Starą Wsią). Kiedy wieś służebna przeludniła się założono osadę targową, kilkaset metrów na wschód i nadano jej tę samą nazwę.

Rozwój za czasów Mikołaja Szydłowieckiego

Pierwszego poszerzenia granic miasta dokonał Mikołaj Szydłowiecki, drogą wykupu, na początku XVI wieku. Przed 1529 rokiem powstaje nowa dzielnica zwana Skałką, rozciągająca się w kierunku północnym wzdłuż traktu do Skrzynna i Radomia po ulicę Zamkową. Miała ona plac targowy zwany Rynkiem Skałecznym (obecnie pl. Marii Konopnickiej), odciążający rynek miasta lokacyjnego.

Dzięki uzyskanemu od Zygmunta Starego przywilejowi na skład żelaza produkowanego na ziemi sandomierskiej, dającemu monopol na hurtowy handel tym towarem w północnej części Małopolski, powstał trzeci rynek (obecnie pl. Wolności) dla przechowywania i sprzedaży tego surowca. Zlokalizowano go u zbiegu drogi radomskiej i skrzyńskiej i nazwano Składowym. Z czasem Składów rozrósł się a Rynek zaczęto zwać Słomianym.

Równocześnie z ekspansją miasta w kierunku północnym postępowała zabudowa terenów na południe od rynku, wzdłuż dróg prowadzących do Iłży i Wąchocka stanowiących własność kościelną. Dzielnice zwano Plebańską a Rynek Proboszowskim albo Plebanim.

Kontynuacja rozwoju przez Radziwiłłów

Za czasów Mikołaja Radziwiłła Czarnego w Szydłowcu istniała gmina protestancka, o czym świadczy obecność duchownych stwierdzona w 1563 roku, jednak protestantyzm nie natrafił na podatny grunt wśród szydłowieckich parafian. Mikołaj w marcu 1564 zamknął kościół farny, uniemożliwiając odprawianie nabożeństw. Nie zamienił jednak kościoła na zbór. Kościół otworzył syn Mikołaja "Czarnego" Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka, kilka lat po śmierci ojca. Szydłowiec był wówczas średniej wielkości miastem, liczącym nieco ponad 1000 mieszkańców.

Mieszczaństwo Szydłowca było, podobnie jak w innych miastach, zróżnicowane społecznie i majątkowo. Najbogatszą warstwę stanowił patrycjat. Jego przedstawiciele zwani "sławetnymi" piastowali najwyższe urzędy: wójta, burmistrza i ławników. W XVII wieku do najbogatszych patrycjuszy należał kupiec Antoni Piwonja Omiecki, posiadający 3 domy, rozległe pola uprawne i 26 sztuk bydła; Szkocka rodzina Russelów posiadała 2 kamienice oraz folwark.

Najliczniejszą grupę tworzyło silnie zróżnicowane majątkowo pospólstwo obywateli miejskich złożone z rzemieślników, kramarzy oraz mieszczan uprawiających rolę. Grupa najuboższa, pozbawioną praw miejskich, stanowili komornicy, czeladnicy, służba domowa i wyrobnicy oraz ludzie "luźni", przeważnie wędrowni chłopi.

W XVII i XVIII wieku ludność Szydłowca dziesiątkowały szalejące co kilkanaście lat zarazy (np. w latach 1625, 1642-1643, 1653-1654), które spowodowały gwałtowny spadek liczby mieszkańców. Uwikłanie Rzeczypospolitej w latach 1648-1717 w ustawiczne wojny, a zwłaszcza w wojnę ze Szwecją w latach 1655-1660, choć nie przynosiły miastu bezpośrednich zniszczeń, sprowadziły jednak upadek. Miary nieszczęść dopełniły skutki wojen domowych oraz wojny północnej (1702-1721). Spowodowały one katastrofalne wyludnienie miasta (około 90%) i ruinę majątkową mieszkańców. Większość placów stała się pustką, wiele domów zostało uszkodzonych, zrujnowanych i spustoszonych.

Mniejszości

W I połowie XVII wieku w Szydłowcu istniała kolonia włoska o czym świadczą nazwiska np. budowniczych i kamieniarzy; w 1610 roku burmistrzem był Albrecht Fodyga, brat stryjeczny budowniczego ratusza.

Od lat 70. XVI wieku poświadczona jest obecność Szkotów, przybywających do Polski ze względów ekonomicznych; źródła wymieniają majętnych Russelów, Sanxterów, Nernów, Mangwillanów. Większość imigrantów zaczynała swą karierę w Polsce od drobnego handlu, dochodząc czasem do znacznego majątku. Do połowy XVII wieku w Szydłowcu mieszkało sporo Szkotów i Włochów, odgrywających ważną rolę w życiu gospodarczym miasta.

Najstarsza wzmianka o Żydach szydłowieckich pochodzi z 1584 roku. Do połowy XVII wieku wzmianki o ludności starozakonnej w moście są nieliczne. Krzysztof Dumała wysunął przypuszczenie, że masowy napływ Żydów do Szydłowca miał miejsce w drugiej połowie XVII wieku, kiedy to osiedlili się tu starozakonni uciekający z objętych powstaniem Chmielnickiego z terenów Rusi Czerwonej, Wołynia, Podola i Ukrainy. Autor nie przytacza jednak żadnych argumentów przemawiających za tą hipotezą. W 1711 roku właściciel Szydłowca wystąpił do biskupa krakowskiego z prośbą o wyrażenie zgody na budowę bożnicy w Szydłowcu.

Ludność

Poniższa tabelka przedstawia rozwój demograficzny Szydłowca w latach 1401-2008.

Rok Liczba ludności
1401 ~250
1501 ~500
1601 ~1 500
1626 ~1 100
1662 ~1 000
1787 1 169
1816 1 565
1819 2 377
1822 2 789
1825 2 855
Rok Liczba ludności
1826 2 890
1827 3 160
1828 3 314
1829 3 315
1830 3 277
1831 3 082
1832 2 866
1833 2 877
1834 3 183
1835 3 072
Rok Liczba ludności
1836 3 170
1838 3 166
1839 3 410
1841 3 752
1845 3 751
1849 3 784
1860 3 987
1863 4 039
1865 4 863
1914 7 958
Rok Liczba ludności
1921 7 232
1931 10 590
1946 4 010
1950 4 104
1993 12 557
1994 12 766
1995 12 838
1996 12 898
1997 12 989
1998 12 966
Rok Liczba ludności
1999 12 998
2000 13 021
2001 12 950
2002 12 860
2003 12 780
2004 12 714
2005 12 657
2006 12 579
2007 12 551
2012 12 142

Wiek i płeć

Poniższa tabelka przedstawia strukturę wieku i płci ludności Szydłowca w 2007 roku.

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem
0-2 lat 190 174 364
3 60 55 115
4-5 126 116 242
6 71 55 126
7 56 52 108
8-12 324 299 623
13-15 242 215 457
16-17 200 173 373
18 96 74 170
19-65 4396 b/d 4396
19-60 b/d 4251 4251
>65 403 b/d 403
>60 b/d 923 923
Ogółem 6164 6387 12551

Stan obecny

Religia

Większość mieszkańców miasta to katolicy wyznania rzymskokatolickiego, jednak zapiski parafialne informują o rodzinach mariawickich i prawosławnych. Nieliczny odsetek ludności stanowią Świadkowie Jehowy.

W Szydłowcu mieści się siedziba dekanatu szydłowieckiego grupującego kilka okolicznych parafii w tym tutejszą parafię św. Zygmunta. W mieście znajduje się cmentarz parafialny. Mają tutaj placówkę siostry michalitki. Szydłowiec poza parafią św. Zygmunta przynależy do parafii Narodzenia NMP w Szydłówku, która swym zasięgiem obejmuje os. Wschód, a także do parafii MB Nieustającej Pomocy w Hucie, do której przynależy ulica Sosnowa.

Szydłowiec w XVIII, XIX oraz początkach XX wieku był dużym skupiskiem żydowskim. Mieściły się tutaj dwie synagogi: garbarska oraz publiczna przy której istniała jedna z większych w Polsce nekropoli żydowskich - Kirkut Szydłowiecki. W historii Szydłowca wymienia się jeszcze jeden kościół mianowicie kościół szpitalny św. Ducha i św. Anny, który spłonął w pożarze miejskim pod koniec XIX wieku.

Narodowość

Od XVI do 3 dekady XX wieku, miasto było ośrodkiem życia kulturalnego wielu mniejszości narodowych, a mianowicie Litwinów, Włochów, Niemców, Żydów, Szkotów i Romów. Żydzi i Szkoci zajmowali się zazwyczaj handlem, Włosi kamieniarstwem oraz projektowaniem. W 1819 roku, Żydzi stanowili 60% ludności miasta. Żydzi zamieszkiwali miasto do czasów II wojny światowej, po wojnie najliczniejszą mniejszością byli Romowie. Romowie do dziś zamieszkują znaczną część Podgórza. Obecna struktura narodowościowa nie jest zbytnio zróżnicowana. Większość mieszkańców stanowią Polacy, pierwszą mniejszością narodową są Romowie, żyją tu też pojedynczy Arabowie oraz przedstawiciele narodów byłego ZSRR.

Litwini w Szydłowcu pojawiają się za czasów Radziwiłłów, wtedy to pełnili liczne funkcje dworskie i służebne. Litwini byli mniej opłacani niż Polacy dlatego Radziwiłłowie woleli zatrudniać Litwinów a swojej włości - Szydłowcu. O obecności Litwinów świadczy nagrobek w szydłowieckiej farze, w kaplicy Matki Boskiej.

Bibliografia

  • Danuta Słomińska-Paprocka, Szydłowiec i okolice, Szydłowiec 2003 rok
  • Krzysztof Dumała, Studia z Historii Szydłowca, Kirkut w Szydłowcu, Szydłowiec 1995 rok
  • Jacek Wijaczka, Z dziejów parafii szydłowieckiej, Legaty na rzecz kościoła w Szydłowcu w XVII wieku, Szydłowiec 1998 rok